top of page

     ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี     

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 130 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

โทรศัพท์ : 02-979-6720

โทรสาร : 02-979-6721

E-mail : P.Tech.Phathum@gmail.com

Website : www.P-tech.ac.th

ประวัติสถานศึกษา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2526

  • เปิดสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.)

          - แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

          - พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย

            พื้นที่โดยรอบวิทยาลัย เนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา พร้อมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 3 ชั้น อาคารฝึกงาน และโรงอาหาร

  • ปี พ.ศ. 2530 กิจการได้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีการสร้างอาคาร คสล.4 ชั้น 1  อาคาร 

  • ปี พ.ศ. 2539 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 4 ห้อง รวมความจุของนักศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ถึง ปวส.จำนวน 2,730 คน และเปิดรอบบ่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ  เปิดสอนในระดับ ปวช. ถึง ปวส. จำนวน 29 ห้องเรียน ความจุของนักศึกษา 1,095 คน รวมความจุนักศึกษาทั้งวิทยาลัย  3,825 คน

  • ปี พ.ศ. 2540 จังหวัดปทุมธานีมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นวิทยาลัยจึงขยายหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงขยายอาคารเรียนขึ้นอีก 1 อาคารเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น ขนาด 30 ห้องเรียน  และเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมขึ้น  ซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า“อาคารเฉลิมพระเกียรติ”พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นเกียรติแก่ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีสืบไป

  • ปี พ.ศ. 2542 แต่งตั้งนายวันเดิม มีความดี ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ต่อจาก ดร.ชนากานต์ ยืนยง

  • ปี พ.ศ. 2547 ผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตปรับลดพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีลง 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา เพื่อโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยปทุมธานีและในปีเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้เช่าที่ดินจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีจำนวน 26 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา

  • ปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้โอนกิจการเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  จึงได้แต่งตั้ง  นายวันเดิม  มีความดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

  • ปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีได้แต่งตั้ง  นายจตุรงค์  เพชรสงคราม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกพาณิชยการ สาขาธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ดังนี้

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

1.1 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม

-  สาขาวิชาช่างยนต์

-  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

-  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.2 สายวิชาบริหารธุรกิจ

-  สาขาวิชาการบัญชี

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

-  สาขาการประชาสัมพันธ์

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2.1 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาช่างยนต์

- เทคนิคยานยนต์

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2.2 สายวิชาบริหารธุรกิจ

-  สาขาวิชาการบัญชี

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

bottom of page